en-Není kontrola jako kontrola aneb jak je důležité nahlížet do spisu

10/01/2024

Při všech seminářích na téma daňového řádu se snažím vysvětlovat nejen daňovým poradcům, ale i

účetním, jak je pro ně důležité chodit nahlížet do spisu jejich klientů. Většina z daňových poradců tím

méně účetních nikdy do spisu nahlížet nešla a považují to za zbytečnost, nebo prostě nevědí co by jim

tento úkon mohl přinést. Tomu odpovídá i pohled pracovníků finančních úřadů, protože většina

z nich se tímto postupem také nesetkala a neví, co od toho mohou očekávat. Ve většině se nahlížení

velmi obávají, protože očekávají, že je chceme při nahlížení při něčem nachytat. Velmi mě nedávno

pobavil komentář jedné paní z vyměřovacího oddělení, kam jsem šel nahlížet do spisu a která mi

řekla, že za 15 let, co je na finančním úřadu, jsem první, kdo to od ní chce, a že si to alespoň před

odchodem do důchodu jednou zkusí.


Základem našeho zájmu je spis klienta, který vede každý správce daně pro každý daňový subjekt a

kde se musí nacházet všechny písemnosti, které se týkají daňových práv a povinností dotyčného

subjektu. Musí v něm být uložena kompletní dokumentace, a není možné, aby něco bylo uloženo

někde jinde. Správce daně má povinnost tento spis zpřístupnit daňovému subjektu případně jeho

zástupci na základě plné moci. Pokud přijdete na finanční úřad a požádáte o nahlížení do spisu,

nemůže vás správce daně odmítnout. V rámci spolupráce je dobré se předem domluvit na termínu,

ale pokud potřebujete například v rámci kontroly zjistit, co o vašem klientovi správce daně ví a zda

má spis veden podle zákona, není problém v pracovní dny, tedy pondělí a středu přijít na finanční

úřad a vyžádat si předložení spisu. Správce daně tuto žádost nemůže odmítnout.


Samostatný spis se vede v rámci daňové kontroly. Tam je povinen správce daně ukládat veškeré

dokumenty, které v rámci daňové kontroly proběhly, čili výzvy, přijaté odpovědi, protokoly a další

listiny. Zde je velmi důležitá tzv. vyhledávací část spisu, kam správce daně ukládá dokumenty, které

jsou sice použité v řízení, ale daňový subjekt by se k nim neměl dostat, dokud nebudou v tomto řízení

použity. Je možné se k nim dostat dříve, ale tento přístup si musíte vynutit.


Jde prostě o to, zjistit ze spisu informace, které vám klient neřekne, protože o nich buď ani neví nebo

je nepovažuje za důležité, ale v řízení před správcem daně mohou mít doslova strategickou hodnotu.

Což byl můj případ z letošního roku. Zastupoval jsem klienta při kontrole daně z přidané hodnoty,

která se táhla už takřka tři roky a kde se jednalo o prokázání subdodávek úklidových prací. Vyslýchali

jsme svědky, předkládali důkazy, které jsme měli k dispozici, ale bohužel klient neměl patřičnou

dokumentaci na prokázání subdodávek, jeho dodavatel nebyl příliš kontaktní a vše spělo k doměrku

daně, což se také stalo. Správce daně těsně před uplynutím tříleté prekluzivní lhůty kontrolu ukončil a

vystavil platební výměry s vysokým doměrkem. Při nahlížení do spisu v průběhu kontroly jsem ale

zjistil, že ještě před zahájením daňové kontroly správce daně provedl místní šetření, které bylo

totožné s předmětem daňové kontroly. Díky tomu jsem v souladu s judikátem NSS 7 Afs 39/2020

mohl v rámci odvolání namítnout, že kontrola byla zahájena již tím místním šetřením a tedy již

uplynula lhůta pro možné vyměření daně. Po podání odvolání proti platebním výměrům správce daně

ani neprotestoval, neposílal ani podklady na Odvolací finanční ředitelství a stornoval platební výměry.

Jak je tedy vidět, důsledné studium spisu může daňovým subjektům velmi pomoci ve sporech se

správci daně.


Bc. Zdeněk Vondrák

Daňový poradce

Boffino Tax s.r.o.