Účetní a AML I.

13.11.2022

V poslední době se čím dál více hovoří na téma AML. Tato zkratka znamená anti money laundering

čili praní špinavých peněz. Celou tuto problematiku řídí zákon proti legalizaci příjmů z trestné činnosti

a financování terorizmu č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008.


Na všech svých školeních se snažím upozorňovat, že všechny naše profese, tedy účetní, daňoví

poradci a auditoři by se měly o tento zákon intenzivně zajímat. Bohužel ne vždy tato slova padají na

úrodnou půdu a mnozí z kolegů ani nevědí, že tento zákon existuje. Cílem tohoto článku je tedy

upozornit účetní a daňové poradce, že jsou povinnými osobami a měli by se o tuto problematiku

zajímat, ale detailní informace o všech postupech jsou nad možnosti tohoto článku, proto by bylo

nanejvýš potřebné se zúčastnit nějakého semináře, kde se dozvědí detailní informace, jak

postupovat.


Celý zákon o AML je plný definic, které bychom si měli nastudovat a podle nich postupovat, takže se

nikdy nemusíme potkat s někým, kdo zcizil nějaké hodnoty a snaží se je legalizovat, ale musíme mít

na vše patřičnou dokumentaci, že jsme přijali opatření, abychom byli na tyto situace připraveni.

Zákon například říká, že legalizací příjmů z trestné činnosti je se pro účely tohoto zákona rozumí

jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné

činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; a

financováním terorismu se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo

jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru,

teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového

trestného činu, atd.


Tento zákon ale hlavně určuje takzvané povinné osoby, tedy osoby, které jsou povinny se tímto

zákonem řídit a podle něho postupovat. Musí se jednat o podnikatele, tedy o osoby, které například

účetnictví vedou podle živnostenského zákona, případě daňové poradce a auditory, kteří podnikají

podle zvláštního zákona, ale na svoje jméno a odpovědnost. Netýká se tedy například účetních

v podnikových účtárnách, kteří pracují jako zaměstnanci, případně účetních ve státní správě. Ovšem

zaměstnanců účetních společností se ale tento zákon týká.


Dalšími povinnými osobami jsou například advokáti, realitní makléři, finanční poradci a

zprostředkovatelé, obchodníci s použitým zbožím, ale třeba i podnikatelé, kteří poskytují služby

virtuální adresy.


Povinná osoba má jako hlavní povinnost ztotožnit svého klienta, což znamená že první setkání by

mělo proběhnout osobně, kdy si povinná osoba zapíše všechny údaje klienta, u fyzické osoby všechna

jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví,

trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma,

odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby, u právnické osoby

obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační

číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího

statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti. Všechny tyto údaje musí zapsat do své

složky a připojit případné další dokumenty, například plné moci ale i kopii průkazu totožnosti, kde by

si měl zaznamenat datum platnosti dokladu, aby se případě přesvědčil, zda klient už má nový doklad.

Pokud má povinná osoba nějaké pochybnosti o pravdivosti údajů, musí je doplnit o další údaje tak,

aby identifikace klienta byla úplná. Zákon říká, že pokud se klient odmítne podrobit této vstupní

kontrole, povinná osoba nesmí s ním uzavřít obchod.


Dále by se měla povinná osoba zeptat, zda je klient politicky exponovanou osobou, což je fyzická

osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem,

jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce

(náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí

představitel územní samosprávy, atd. Není podstatné, zda se jedná o českou nebo mezinárodní

scénu. Politicky exponovanou osobou je ale i fyzická osoba, která je osobou blízkou k výše uvedené

osobě , případně společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě

svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako výše uvedená osoba,

nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s touto

osobou , nebo skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného

právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve

prospěch výše uvedené osoby. Pokud tedy domyslíme do detailů, tak i milenka starosty je politicky

exponovanou osobou. Pokud klient potvrdí, že je politicky exponovanou osobou, klade to na

zjišťování údajů o klientovi daleko vyšší nároky.


Kontrolu klienta provádí povinná osoba nejen na počátku smluvního vztahu ale i během něj, kdy je

povinna zkoumat původ majetku, který se v podnikání objevuje. Dále je povinná osoba povinna se

přesvědčit, že vůči klientovi nejsou uplatňovány sankce ať už ze strany české republiky, nebo EU

případně OSN. Všechny tyto informace získá na www.finacnianalytickyurad.cz. V poslední době jsou

velmi aktuální sankce proti subjektům z Ruska a Běloruska. Konkrétně od 3. 6. 2022 je zakázáno

poskytovat přímo či nepřímo účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby

daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů

s veřejností vládě Ruska; nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

Od 6. 10. 2022 je zakázáno přímo či nepřímo poskytovat architektonické a inženýrské služby, právní

poradenské služby a poradenské služby v oblasti IT vládě Ruska nebo právnickým osobám, subjektům

nebo orgánům usazeným v Rusku. Pokud v současné době někdo tyto služby poskytne, hrozí mu

trestní stíhání.


Povinná osoba si dále musí definovat, co u klienta může být považováno za podezřelý obchod, což se

pro účely tohoto zákona rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o

legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k

financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo

jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, např. negativní informace z médií,

že je klient součástí nějaké trestně-právní kauzy; informace, že skutečný majitel čelí trestnímu stíhání

nebo že se FAÚ takového klienta již dříve zajímal. Zákon následně uvádí řadu příkladů, které mohou

ale nemusejí být za určitých okolností podezřelé, uvádí i rizikové faktory, které by měly povinnou

osobu vést při určování podezřelosti obchodu. Pokud ale povinná osoba zjistí, že by se opravdu

mohlo jednat o podezřelý obchod, je povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost FAU. Daňoví

poradci hlásí tyto skutečnosti komoře daňových poradců.


Dále musí každá povinná osoba nejméně jednou ročně provést školení svých zaměstnanců, kde jim

vysvětlí postupy v rámci kontroly klientů. Je vidět, že povinností povinných osob je opravdu hodně, a

ne všechny je možné splnit zpětně, vzhledem k tomu, že zákon je zde od roku 2008 a všechny

povinné osoby se jím měly řídit od začátku podnikání.


Žádný zákon by ale nebyl kompletní bez sankcí za jeho porušení. Zde nemá význam je detailně

rozepisovat, ale za drobnosti je sankce ve stovkách tisíc a za závažnější porušení začínají sankce na

milionu a mohou jít i do 15 milionů korun pro běžné podnikatelské subjekty.

Proto by bylo vhodné, aby se každá povinná osoba připravila na možnost kontroly ze strany státní

správy, což může být nejen specializovaný finanční úřad, ale v určitých oblastech i běžný finanční

úřad a následky mohou být i likvidační.


Bc. Zdeněk Vondrák

Daňový poradce

Boffino Tax s.r.o.